Mga Katakdaan at KondisyonAng KYODAI REMITTANCE ay nagbibigay ng Serbisyong Makapagpadala ng Salapi sa Ibang Bansa.
Ang KYODAI REMITTANCE ay isang serbisyong inalabas ng UNIDOS Co. Ltd. sa ilalim ng license number na 00004 ng Kanto Regional Finance Bureau.

1. Ang taong kasapi (halimbawa: ang magpapadala) ay kailangang kasapi sa KYODAI REMITTANCE kasunod ng pagsumite ng napunan at nilagdaang kasunduan.

2. Para sa mga magpaparehistro bilang kasapi ng KYODAI REMITTANCE, ang aplikante ay kinakailangang magpakita ng balidong ID upang mapatunayang legal and tirahan at trabaho nito. Depende sa halaga ng padala, kinakailangang din magpresenta ng impormasyon patunay sa buwang buwan na pasok ng kita nito.

3. Ang taong kasapi (mapa miyembro o ang makakatanggap) ay kinakailngang nasa wastong edad na 18 gulang at pataas. Hindi ikinababahala ang nasyonalidad.

4. Sa ilalim ng batas ng anti-money laundering and financing terrorism, kahit anung transaksyon sa North Korea at Iran ay malimit na ipinagbabawal.

5. Bago magparehistro bilang kasapi ng KYODAI REMITTANCE, ang aplikante ay dapat sumang-ayon sa ALITUNUTUNIN AT KONDISYONES NG PAGGAMIT NG KYODAI REMITTANCE na nakasaad dito (kinakailangan ng PDF Acrobat Reader)

I-Download ang mga REGULASYON UKOL SA MGA TRANSAKSYON SA PAGPAPADALA NG SALAPI SA IBANG BANSA dito (kinakailangan ng PDF Acrobat Reader)

© 2011 - 2012 UNIDOS Co Ltd.