Kyodai Remittance - Family to Family -

Sơ đồ trang
Trang chủ>TẢI MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ

TẢI MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ

Bạn có thể tải, in và điền vào mẫu đăng ký. Hoàn thành hồ sơ đăng ký và gửi tới trụ sở shinokubo của chúng tôi.
Sau vài ngày bạn sẽ nhận được thư xác nhận cùng thẻ kyodai, và sẵn sàng gửi tiền.

English

* Please download the files above ( need Acrobat PDF Reader >> icon link )

Português

* Por favor, faça o download das formas seguintes ( requere Acrobat PDF Reader >> icon link )

Bahasa

  • Untuk informasi lebih lanjut

    Ketentuan Transaksi Pengiriman Uang Internasional
    Inggris >> / Jepang >>

* Silakan unduh file di atas ( membutuhkan Acrobat PDF Reader >> icon link )

Tiếng Việt

* Hãy tải những tập tin phía trên ( Cần Acrobat PDF Reader >> icon link )