Kyodai Remittance - Family to Family -

Sơ đồ trang
Trang chủ>PHÍ CHUYỂN TIỀN

PHÍ CHUYỂN TIỀN

Asia

BANGLADESH

Payment Mode RANGE SERVICE FEE
Cash pick up & Bank account deposit Any amount up to the limit* ¥1,000

BHUTAN

Payment Mode RANGE SERVICE FEE
Cash pick up & Bank account deposit in Bank of Bhutan.
Limit per transaction: BTN 200,000**
(depend the rate of the day)
From 0 to 50,000 ¥1,170
From 50,001 to 100,000¥2,070
From 100,001 to 250,000¥2,700
From 250,001 to 300,000**¥3,600

CAMBODIA

Payment Mode RANGE SERVICE FEE
Cash pick up & Bank account deposit** From 0 to 102,000 ¥1,620
From 102,001 to 303,000¥3,000
From 303,001 up to the limit*¥4,000


Payment Mode RANGE SERVICE FEECash pick up
From 0 to 30,000 ¥470
From 30,001 to 100,000¥870
From 100,001 to 300,000¥1,370
From 300,001 up to the limit*¥1,870

Other option in cash pick up for CAMBODIA, please go to MoneyGram


CHINA

Payment Mode RANGE SERVICE FEE


Cash pick up and Bank account deposit
Limit per transaction: CNY 48,500
(depend the rate of the day)**
From 0 to 100,000 ¥700
From 100,001 to 300,000¥1,000
From 300,001 to 550,000
(until 700,000)
¥2,000
up to 1,000,000 (for details consult our staff)¥3,000

Other option in cash pick up for CHINA, please go to MoneyGram


INDIA

Payment Mode RANGE SERVICE FEE
Bank account deposit From 0 to 30,000 ¥880
From 30,001 up to the limit*¥1,480


Payment Mode RANGE SERVICE FEEBank account deposit
From 0 to 10,000 ¥460
From 10,001 to 50,000¥600
From 50,001 to 250,000¥1,000
From 250,001 up to the limit*¥1,450

Other option in cash pick up for INDIA, please go to MoneyGram


INDONESIA

Payment Mode RANGE SERVICE FEE
Bank account deposit** From 0 to 50,000 ¥880
From 50,001 to 250,000¥1,480
From 250,001 up to the limit*¥1,980


KYRGYZSTAN

Payment Mode RANGE SERVICE FEECash pick up
From 0 to 15,000 ¥880
From 15,001 to 100,000¥1,480
From 100,001 to 300,000¥1,980
From 300,001 up to the limit*¥2,980

Other option in cash pick up for KYRGYZSTAN, please go to MoneyGram


LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC

Payment Mode RANGE SERVICE FEE
Cash pick up From 0 to 30,000 ¥880
From 30,001 to 250,000¥1,480
From 250,001 up to the limit*¥1,980

Other option in cash pick up for LAOS, please go to MoneyGramMALAYSIA

Payment Mode RANGE SERVICE FEE
Cash pick up & Bank account deposit From 0 to 10,000 ¥990
From 10,001 to 30,000¥1,300
From 30,001 to 50,000¥1,500
From 50,001 up to the limit*¥2,000


MONGOLIA

Payment Mode RANGE SERVICE FEE


Cash pick up
From 0 to 30,000 ¥880
From 30,001 to 50,000¥1,480
From 50,001 up to the limit*¥1,980

Other option in cash pick up for MONGOLIA, please go to MoneyGramMYANMAR

Payment Mode RANGE SERVICE FEE
Cash pick up & Bank account deposit ** From 0 to 10,000 ¥550
From 10,001 to 50,000¥880
From 50,001 to 100,000¥1,480
From 100,001 to 250,000¥1,620
From 250,001 up to the limit*¥3,000


Payment Mode RANGE SERVICE FEECash pick up
From 0 to 10,000 ¥460
From 10,001 to 50,000¥880
From 50,001 to 250,000¥1,480
From 250,001 up to the limit*¥1,980

Other option in cash pick up for MYANMAR, please go to MoneyGram


NEPAL

Payment Mode RANGE SERVICE FEE
Cash pick up & Bank account deposit From 0 to 30,000 ¥500
From 30,001 to 150,000¥1,000
From 150,001 up to the limit*¥1,500


PAKISTAN

Payment Mode RANGE SERVICE FEE
Cash pick up & Bank account deposit From 0 to 12,500 ¥1,000
From 12,501 up to the limit*¥0


PHILIPPINES

Payment Mode RANGE SERVICE FEE
Cash pick up & Bank account deposit** From 0 to 10,000 ¥500
From 10,001 to 30,000¥800
From 30,001 to 50,000¥1,000
From 50,001 to 250,000¥1,500
From 250,001 up to the limit*¥1,700


Payment Mode RANGE SERVICE FEECash pick up & Bank account deposit**
From 0 to 10,000 ¥480
From 10,001 to 30,000¥780
From 30,001 to 50,000¥980
From 50,001 up to the limit*¥1,480

Other option in cash pick up for PHILIPPINES, please go to MoneyGram


SOUTH KOREA

Payment Mode RANGE SERVICE FEE
Bank account deposit
(South Korean WON only)
From 0 to 50,000 ¥880
From 50,001 to 300,000¥1,580
From 300,001 to 500,000¥1,980

SRI LANKA

Payment Mode RANGE SERVICE FEE
Cash pick up & Bank account deposit**
(Sri Lanka rupee only)
Any amount up to the limit* ¥1,000
Bank account deposit**
(Foreign currency: US$ or Japanese ¥)
Any amount up to the limit*¥2,000

THAILAND

Payment Mode RANGE SERVICE FEECash pick up & Bank account deposit**
(In case of Bank account deposit SWIFT code will be required)
From 0 to 10,000 ¥460
From 10,001 to 50,000¥880
From 50,001 to 250,000¥1,480
From 250,001 up to the limit*¥1,980


Payment Mode RANGE SERVICE FEECash pick up & Bank account deposit**
From 0 to 10,000 ¥460
From 10,001 to 50,000¥880
From 50,001 to 250,000¥1,480
From 250,001 up to the limit*¥1,980

Other option in cash pick up for THAILAND, please go to MoneyGramUZBEKISTAN

Payment Mode RANGE SERVICE FEECash pick up
From 0 to 15,000 ¥880
From 15,001 to 100,000¥1,480
From 100,001 to 300,000¥1,980
From 300,001 up to the limit*¥2,980

Other option in cash pick up for UZBEKISTAN, please go to MoneyGram


VIETNAM

Payment Mode RANGE SERVICE FEE
Cash pick up & Bank account deposit From 0 to 50,000 ¥460
From 50,001 to 100,000¥760
From 100,001 to 300,000¥980
From 300,001 up to the limit*¥1,750
For Corporations Receivers: Bank account depositAny amount up to the limit*Flat fee ¥2,000


America

ARGENTINA

Payment Mode RANGE SERVICE FEE
Cash pick up & Bank account deposit** From 0 to 51,420 ¥1,420
From 51,421 to 101,920¥1,920
From 101,921 to 202,420¥2,420
From 202,421 up to the limit*¥2,920

Other option in cash pick up for ARGENTINA, please go to MoneyGramBOLIVIA

Payment Mode RANGE SERVICE FEE
Cash pick up in US dollar**
(From US$ 2,000 will need documents for confirmation)
From 0 to 51,420 ¥1,420
From 51,421 to 101,920¥1,920
From 101,921 to 202,420¥2,420
From 202,421 up to the limit*¥2,920


Payment Mode RANGE SERVICE FEE


Cash pick up
From 0 to 30,000 ¥880
From 30,001 to 250,000¥1,480
From 250,001 up to the limit*¥1,980

Other option in cash pick up for BOLIVIA, please go to MoneyGramBRAZIL

Payment Mode RANGE SERVICE FEE
Deposit in bank account** For any amount sent* ¥1,500

For cash pick-up, please visit MoneyGram

Campaign for limited time! See here (info only in Portuguese)

Limit by month and CPF in Brazil is up to BRL 30.000,00.CANADA

Payment Mode RANGE SERVICE FEE


Cash pick up
From 0 to 30,000 ¥880
From 30,001 to 250,000¥1,480
From 250,001 up to the limit*¥1,980


CHILE

Payment Mode RANGE SERVICE FEE
Cash pick up & Bank account deposit** From 0 to 51,420 ¥1,420
From 51,421 to 101,920¥1,920
From 101,921 to 202,420¥2,420
From 202,421 up to the limit*¥2,920


Payment Mode RANGE SERVICE FEE


Cash pick up
From 0 to 30,000 ¥880
From 30,001 to 250,000¥1,480
From 250,001 up to the limit*¥1,980

Other option in cash pick up for CHILE, please go to MoneyGramCOLOMBIA

Payment Mode RANGE SERVICE FEE


Cash pick up
From 0 to 30,000 ¥880
From 30,001 to 250,000¥1,480
From 250,001 up to the limit*¥1,980


DOMINICAN REPUBLIC

Payment Mode RANGE SERVICE FEE


Cash pick up
From 0 to 30,000 ¥880
From 30,001 to 250,000¥1,480
From 250,001 up to the limit*¥1,980


ECUADOR

Payment Mode RANGE SERVICE FEE
Cash pick up in US dollar** From 0 to 51,420 ¥1,420
From 51,421 to 101,920¥1,920
From 101,921 to 202,420¥2,420
From 202,421 up to the limit*¥2,920


Payment Mode RANGE SERVICE FEE


Cash pick up
From 0 to 30,000 ¥880
From 30,001 to 250,000¥1,480
From 250,001 up to the limit*¥1,980

Other option in cash pick up for ECUADOR, please go to MoneyGramMEXICO

Payment Mode RANGE SERVICE FEE


Cash pick up
From 0 to 30,000 ¥880
From 30,001 to 250,000¥1,480
From 250,001 up to the limit*¥1,980


URUGUAY

Payment Mode RANGE SERVICE FEE


Cash pick up
From 0 to 30,000 ¥880
From 30,001 to 250,000¥1,480
From 250,001 up to the limit*¥1,980PARAGUAY

Payment Mode RANGE SERVICE FEE


Cash pick up
From 0 to 30,000 ¥880
From 30,001 to 250,000¥1,480
From 250,001 up to the limit*¥1,980


PERU

Payment Mode RANGE SERVICE FEE
Cash pick up & Bank account deposit
(From US$ 2,500 will need documents for confirmation)
From 0 to 10,000 ¥690
From 10,001 to 30,000¥870
From 30,001 to 100,000¥1,300
From 100,001 until up to the limit*¥2,000

Other option in cash pick up for PERU, please go to MoneyGramUNITED STATES


Payment Mode RANGE SERVICE FEE


Cash pick up and Bank account deposit*
From 0 to 30,000 ¥880
From 30,001 to 250,000¥1,480
From 250,001 up to the limit*¥1,980

Other option in cash pick up for USA, please go to MoneyGram
Europe

EUROPE

United Kingdom
Payment Mode RANGE SERVICE FEE
Bank account deposit Any amount up to the limit* Please contact our staff

Other option in cash pick up for EUROPE, please go to MoneyGramAfrica

GHANA


Payment Mode RANGE SERVICE FEECash pick
-- Only Ghana! Cash pick up and Bank account deposit--
From 0 to 15,000 ¥880
From 15,001 to 100,000¥1,280
From 100,001 to 300,000¥1,480
From 300,001 up to the limit*¥2,200

Fees are for Ghana and the rest of Africa, for more information please contact our staff.

Other option in cash pick up for AFRICA, please go to MoneyGramOceania

AUSTRALIA

Payment Mode RANGE SERVICE FEE


Cash pick up and Bank account deposit*
(AU Dollars only)
Limit per transaction: AU 7,000
(depend the rate of the day)**
From 0 to 30,000 ¥880
From 30,001 to 250,000¥1,480
From 250,001 up to the limit*¥1,980

Other option in cash pick up for AUSTRALIA, please go to MoneyGram
Other Options

MONEYGRAM

Please go to MoneyGram *** / ****


* Giới hạn mỗi ngày: 1.000.000 yen (bao gồm cả phí). tùy thuộc vào hồ sơ, các giấy tờ, tài liêu hỗ trợ sẽ được yêu cầu.

** Một số quốc gia có giới hạn số tiền gửi mỗi ngày. Vui lòng liên hệ tham khảo ý kiến nhân viên trước khi gửi tiền.

*** Các quốc gia bị hạn chế (không có dịch vụ): Triều tiên, Iran.

**** Dịch vụ Moneygram có thể không có ở 1 số quốc gia. Vui lòng liên hệ nhân viên của chúng tôi.